O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín
      linky   

Murphyho zákony určovania rastlín.

Zaiste každý, kto s určitou pravidelnou frekvenciou pristupuje k určovaniu rastlín postrehol, že i v tomto poznávacom procese existujú určité, presne definované, zákonitosti nápadne podobné všeobecným zákonitostiam ľudského snaženia známim ako Murphyho zákony. Platnosť uvedených zákonov pri určovaní rastlín sa pravidelne potvrdzuje pri prácach s určovacími kľúčmi, či pri revidovaní rastlinného materiálu jednotlivými odborníkmi. Existencia Murphyho zákonov určovania je tým zrejmejšia, čím viac práca súri a čím naliehavejšia je potreba poznať pre zberanú položku správne meno. Rozprávať by o tom vedeli najmä študenti pracujúci na diplomových prácach s floristickým zameraním - skúseností je málo a času obyčajne ešte menej. Potreba používať určovací kľúč, či radu odborníka, je v tomto prípade nevyhnutná a neznalosť Murphyho pravidiel určovania privádza často mnohých botanických elévov do beznádejných situácií.
Uvedený príspevok si preto kladie za cieľ poodhaliť tajomný svet čiernych zákonov striehnúcich na nič netušiacich určovateľov pri ich činnosti, aby už viac nemuseli prepadať zúfalstvu a neproduktívnemu pesimiznu, ale aby naopak dokázali tieto čierne zákony predvídať, poučiť sa z nich a v konečnom dôsledku i pobaviť. Príspevok nech slúži taktiež ako memento pre tvorcov určovacích pomôcok a autorov revidujúcich botanický materiál, aby si uvedomili aké tienisté stránky môže skrývať výsledok ich „osvietenej“ činnosti.

Zákon zániku lokality
Ak ste našli chránenú rastlinu, alebo sa na lokalite vyskytuje len 1 kus, prvý znak, ktorý bude v kľúči uvedený bude charakter podzemných orgánov.
Ak sa takýto znak neobjaví v prvom bode, objaví sa v nejakom ďalšom.

Ak je v kľúči na odlišovanie taxónov použitý 1 znak, platí:
Princíp medzihodnôt
Ak téza 1a znie: „Okvetné lístky 2-4 mm dlhé“ a antitéza 1b: „Okv. lístky 6-8 mm dl.“, rastlina, ktorú budete práve držať v ruke bude mať okv. lístky dlhé presne 5 mm.
Dodatok 1: Ak nájdená rastlina bude mať okv. lístky dlhšie ako 6 mm, jedna z ďalších téz a antitéz bude znieť: „a: okv. lístky 4-5 mm dl.; b: okv. lístky 5-6 mm dl.“.
Dodatok 2: Ak ste podľa kľúča zaradili rastlinu k 1a (okv. lístky 2-4 mm dl.) v jej opise si prečítate, že dĺžka okv. lístkov je 6-8 mm.

Ak sú v kľúči na odlišovanie taxónov použité dva znaky, platí:
Princíp oboch hodnôt
Určovaná položka má hodnotu prvého znaku zhodnú s tézou „a“ a zatiaľ čo hodnotu druhého znaku s antitézou „b“.

Ak neplatí princíp oboch hodnôt, platí:
Pravidlo vikarizácie znakov
Ak téza znie: „Byľové listy husté, tmavozelené; K 13-17 mm dl., odstávajúci“, antitéza bude znieť nasledovne: „Rastliny nízke, s listami 3-5 cm dl.; kvety červené, v okolíku“.

Zákon určovania burinného taxónu
Ak ste si v priekope pred vaším panelákom „odšklbli“ masovo rastúcu rastlinu, po niekoľkých hodinách určovania dôjdete k taxónu, ktorý sa vyskytuje iba v alpínskom stupni Vysokých Tatier a naposledy bol videný pred 25-timi rokmi.

Numericko-taxonomická axióma
Ak podrobíme agregátny druh podrobnému morfometrickému výskumu, výsledný určovací kľúč dvoch zistených mikrospecies bude nasledovný: „1a: Rastliny vysoké (2-)20-40(-60) cm; nažky široké (2,2-)3,5-4,8(-6,1) mm; 1b: Rastliny vysoké (5-)30-50(-70) cm; nažky široké (2,8-)3,7-5,2(-6,4) mm“.
Pravdepodobnostný dodatok: 80 % jedincov, ktoré nájdete v prírode, bude vysokých 30-40 cm, so šírkou nažiek 3,7-4,8 mm.

Ontogenetická axióma
Ak ste šľapali polku dňa na nedostupný vrchol nad hornou hranicou lesa a zberali ste tu rastlinu v sterilnom stave, po príchode domov budú od vás v kľúči ako prvý znak vyžadovať farbu kvetov.
Ak pôjdete rastlinu opäť zbierať o mesiac už v kvitnúcom stave, v 3. bode klúča bude charakter mechúrikov.
Ak pôjdete o ďalší mesiac zbierať rastlinu v plodnom stave, po návrate domov zistíte, že v bode 5 sa vyžaduje, či je rastlina jednoročná alebo trváca.
Ak si rastlinu pôjdete označiť a o rok prídete na lokalitu po piaty-krát, populácia bude zožratá zverou a lokalita zničená zosuvom pôdy.
Ak nič také nenastalo, išlo o bežný druh.

Klipsteinovo zovšeobecnenie ontogenetickej axiómy
Ak je na určenie rastliny potrebných N znakov, na položke ich bude práve N-1.

Princíp vzťahu kľúč-opis
Ak určovací znak znie: „a: kalich červený; b: kalich inej farby“, v príslušných opisoch sa dozviete, že uvedené rastliny sú charakteristické absenciou kalicha.

Princíp vzťahu opis-vyobrazenie
Ak sa dočítate, že druh má listy kopijovité, na priloženom vyobrazení budú tieto okrúhleho tvaru.

Pravidlo výberu diakritických znakov
Ak má rod 2 druhy, pričom jeden má listy zložené a druhý jednoduché, ich určovanie bude založené na počte chĺpkov na nitkách ich vnútorných tyčiniek.

Význam symbolu „±“
Význam symbolu „±“ sa v určovacích kľúčoch takmer prekrýva s definíciou pojmu nekonečno.

Zákon poslednej antitézy
Ak sa vám podarí prísť až na koniec určovacieho kľúča, zvyšujúce dva druhy sa budú dať odlíšiť len podľa počtu chromozómov.
Ak sa budú dať odlíšiť aj morfometrickými metódami, budete musieť na zistenie ich totožnosti zmerať 200 jedincov a údaje štatisticky vyhodnotiť regresnou analýzou.

Finagleho zákon určovania
Ak určovanie prebieha úspešne, nastala nejaká chyba.

Finagleho pravidlo pri interpretácii výsledkov určovania
V prípade pochybností buď sebaistý.

Základné Murphyho pravidlo určovania
Ak dopredu neviete o aký druh sa jedná, neurčujte ho!

Princíp vzácnych nálezov
Čím máte v krvi vyššie promile alkoholu a menšie určovacie skúsenosti, tým vzácnejší a ojedinelejší druh sa vám podarí určiť.

Zákony korelácie počtu taxónov a taxonómov

  1. V prípade, že ste z 1 rastliny zobrali N položiek, odborník ktorý ich bude revidovať určí na zberanom materiáli N druhov.
  2. V prípade, že z 1 rastliny spravíte len 1 položku a túto dáte revidovať N odborníkom, výsledok bude rovnaký.
Dôsledok: Ak chcete poznať pre zberanú rastlinu 1 meno, spravte z nej len 1 položku a túto ukážte max. 1 odborníkovi.

Prvé pravidlo revízie herbárového materiálu
Ak si dáte akúkoľvek položku overiť špecialistovi na danú skupinu, bude treba min. 1 rok terénneho výskumu a vypísanie min. 1 grantu za účasti zahraničných pracovísk, aby sa vzniknutý komplikovaný problém vyriešil.
Dôsledok 1: Rastlina s bežnými znakmi je pre odborníka špeciálnym prípadom.
Dôsledok prvého dôsledku: Špecialisti na neproblematickú skupinu neexistujú.

Druhé pravidlo revízie herbárového materiálu
Ak si dáte rovnakú položku určiť človekovi, ktorý v danom rode pozná len 1 druh, totožnosť rastliny sa dozviete v priebehu niekoľkých sekúnd.

Axióma rodového monografického spracovávania
Ak má rod monotypické zastúpenie v celom areáli s výnimkou 1 pohoria, v ktorom sa rod člení na množstvo kritických druhov, väčšina položiek daného rodu, ktoré budete musieť určiť bude pochádzať práve z tohto pohoria.
Ak bude väčšina z iného pohoria, zistíte, že rod je komplikovaný aj v tomto pohorí.
Dôsledok: Ak v kľúči narazíte na znak „a: stonka ± riedko chlpatá; b: stonka ± husto chlpatá“, znamená to, že v prírode môžu mať oba druhy stonku holú až bielo plstnatú.

Prvý zákon frekvencie krížencov
Ak kríženie medzi dvoma jedincami príbuzných druhov môže nastať, nastane. Ak nenastalo, išlo o sterilných krížencov.

Druhý zákon frekvencie krížencov
Čím ste v danej skupine menší odborník, tým viac krížencov nachádzate.
Dôsledok: Ak ste úplný laik, všetko čo nájdete budete považovať za kríženca.


Záverom mi dovoľte úprimne sa poďakovať všetkým autorom botanických kľúčov a odborníkom revidujúcim botanický materiál, pri ktorých vyššie uvedené zákony nefungujú.


Článok vznikol vďaka podnetnému brainstormingu autora so Silviou Vačkovou a Líviou Bizíkovou, za čo im srdečne ďakujem.

Pavol Mereďa
Murphyho zákony určovania rastlín. - RL, 2/2: 6-7 (2000)

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::