O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín

PUBLIKÁCIE

kalendar  adresar    linky   

PUBLIKÁCIE


Pripravuje sa

Chráněné rostliny České a Slovenské republiky
Kolektív autorov. Computer Press, Brno. Cena 1190 Sk
Na 320 stranách knihy sa čitatelia oboznámia s tromi stovkami druhov najvzácnejších a najohrozenejších rastlín oboch krajín. Okrem obsiahleho textu v knihe nájdu pri každom druhu aj fotografie habitu rastliny, detailu kvetu a biotopu, na ktorom sa rastlina vyskytuje. Na vzniku knihy sa podiela rad odborníkov z oboch štátov, dôležitým prvkom je aj veľká databáza fotografií, pričom niektoré snímky majú charakter unikátu. Podľa rostliny.nikde.cz
Aktuálne informácie hľadajte tu

Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR II
Vrška T., 2005:Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR II (Developmental dynamics of natural forest reserves in the Czech Republic II/). Svazek II., Lužní lesy - Cahnov-Soutok, Jiřina, Ranšpurk. Academia, Praha. 300 str., viaz., čes. a angl. – 20 strán far. príl., mapy
Podrobnejšie o publikácii nájdete tu
Viac o publikáciách z vydavateľstva Academia nájdete tu.

Rostliny Středozemí
Zelený V., 2005: Rostliny Středozemí. Academia, Praha. 400 str., 500 far. fotografií
Podrobnejšie o publikácii nájdete tu


Vyšlo

Atlas of Euglenophytes
Wołowski K., Hindák F., 2005: Atlas of Euglenophytes. Veda, Bratislava. 136 strán, 417 obr., 589 Sk.
Knižná monografia predstavuje červenoočká širokej odbornej a laickej verejnosti na fotografiách zo svetelného a elektrónového mikroskopu. Je to prvý ucelený atlas týchto jednobunkových riasových bičíkovcov, ktoré vývojovo stoja na rozhraní rastlinnej a živočíšnej ríše. Veľká väčšina vyobrazených druhov pochádza z územia Slovenska a Poľska, ojedinele tiež z Čiech, Rakúska a Albánska. Rozšírené sú na celom svete, v sladkých aj v slaných vodách, najčastejšie a najhojnejšie sú v malých vodách, kalužiach, ale tiež v riekach a jazerách. Obľubujú najmä vody znečistené organickými látkami a svojou fyziologickou činnosťou sa zúčastňujú na procese ich samočistenia. V úvodných častiach sa dozvedáme o morfológii a rozmnožovaní buniek, o geologickom veku a možných fylogenetických vzťahoch s príbuznými organizmami. Pre študentov sú užitočné údaje o ich ekológii, ako ich zbierať v prírode a študovať v laboratóriu. V terminologickom slovníku sa nachádzajú definície použitých odborných výrazov. Dichotomický kľúč umožňuje určovanie do 15 rodov s 158 druhmi, ktoré sú dokumentované na 417 fotografiách. Veľká väčšina z nich sú farebné, doplnené snímkami z elektrónového mikroskopu. Atlas je určený žiakom a študentom prírodovedného zamerania, predovšetkým však odborným a vedeckým pracovníkom, botanikom, zoológom a hydrobiológom, ako aj všetkým, ktorých zaujíma život vo vode.
Objednávka tu

The Lichens of the Tatry Mountains
Lisická E., 2005: The Lichens of the Tatry Mountains. Veda, Bratislava. brož., 439 strán, 250 Sk.
Publikácia predstavuje zhrnutie všetkých doterajších publikovaných a sčasti nepublikovaných údajov o výskyte a rozšírení lišajníkov a lichenizovaných húb v Tatranskom národnom parku (doplnených o eventuálnej prítomnosti toho-ktorého taxonu v poľskej časti Tatier).Květena České republiky 7
Slavík B., Štěpánková J. a kol., 2004: Květena České republiky 7. Academia, Praha. 768 strán, 160 perotabulí, mapky. Cena 490 Kč
Siedmy zväzok nadväzujúci na zväzky vydané v predchádzajúcich rokoch zahŕňa posledný rad dvojklíčnolistých rastlín Asterales s 3 čeľaďami (Asteraceae, Ambrosiaceae, Cichoriaceae), celkovo s 133 rodmi a niekoľkými stovkami podrobne spracovaných druhov a mnohými ďalšími spracovanými poznámkovou formou. Je doplnený o 160 obrazových tabúľ a mapy rozšírenia vybraných druhov. Kniha je v češtine, úvodné kapitoly sú v angličtine.
Viac o publikáciách z vydavateľstva Academia nájdete tu.


Mykorhizní symbióza /O soužití hub s kořeny rostlin/
Gryndler M., 2005: Mykorhizní symbióza (O soužití hub s kořeny rostlin). Academia, Praha. 368 str., 16 str. far. fotogr. prílohy, cena 295Kč
Kniha je základným prehľadom súčasných poznatkov o spolužití symbiotických húb s koreňami hostiteľských rastlín v pôde a podáva tiež prehľad o metodických prístupoch štúdia mykoríznej symbiózy. Je určená širokému okruhu čitateľov, ktorí majú základné vedomosti z oblasti biológie a chcú sa detailnejšie oboznámiť so zaujímavým prírodným fenoménom, který je nenápadne prítomný všade okolo nás. V češtine.
Viac o publikáciách z vydavateľstva Academia nájdete tu.Harmonie v rostlinách (O botanické škole Rudolfa Dostála)
Šebánek J. 2004: Harmonie v rostlinách (O botanické škole Rudolfa Dostála). Academia, Praha. 176 str., cena 155 Kč
Podrobnejšie o publikácii nájdete tu

Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka
Machová I., Kubát K., 2004: Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. Academia, Praha. 250 str., čiernobiele obr. v texte, 32 str. far. príl., cena 195 Kč
Podrobnejšie o publikácii nájdete tu

Šest rostlin, které změnily svět
Hobhouse H., 2004: Šest rostlin, které změnily svět. Academia, Praha. 380 str., obr. a čb. fotogr., cena 179 Kč
Podrobnejšie o publikácii nájdete tu

Houby - Česká encyklopedie
z vydavateľstva Reader's Digest Výber, cena 891 Sk
Táto kniha sa zaoberá populárnym fenoménom z rôznych pohľadov. Je prehľadom všetkých informácií a vedomostí o neprebádanom svete húb. Bohato ilustrovaná, 448 stranová publikácia vás bude sprevádzať farebným svetom húb na všetkých kontinentoch. Zakúpiť si ju môžete tu.Na stiahnutie

Rašeliniská Slovenska - vo formáte PDF (3,198 MB)
Stanová, V. (ed.), 2000: Rašeliniská Slovenska. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 194 s.
Kniha predstavuje prehľad súčasného stavu poznatkov o ochrane a stave biodiverzity rašelinísk na Slovensku. Je rozdelená do troch častí. Úvod podáva prehľad o súčasnom rozložení rašelinísk v krajine a o metodických a teoretických aspektoch výskumu rašelinísk. Hlavnou častou je prehľad výskytu a opisu typov rašelinísk v rôznych geografických regiónoch krajiny. Zhrnutie obsahuje vysvetľujúci slovník rašelinísk a predstavuje počiatočnú databázu slovenských rašelinísk vytvorenú z prehľadu pripraveného rôznymi špecialistami a ochrancami prírody.

Natura 2000 v nových členských štátoch Európskej únie
Lasák, R., Viestová, E., Šeffer, J., 2004: Natura 2000 v nových členských štátoch Európskej únie - Slovensko. In: Správa o stave prípravy sústavy Natura 2000 a zoznam území pre vybrané typy biotopov a druhov. Správa zahŕňa Českú republiku, Maďarsko, Litvu, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko a tiež prípravu na Cypre, v Estónsku a Lotyšsku, ako aj v Rumunsku a Bulharsku.
Cieľom tejto správy je poskytnúť prehľad o stave prípravy, identifikácii a vyhlasovaní území sústavy Natura 2000 v nových členských štátoch Európskej únie a vytvoriť spoločné pravidlá aplikované v týchto krajinách, pomôcť pri hodnotení vzájomnej kvality oficiálnych príprav na vyhlasovanie území, ako aj identifikovať niektoré zostávajúce medzery v ich pokrytí. Je to spoločné úsilie ôsmich mimovládnych organizácií zahrňujúcich DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Estónsky fond pre prírodu, Federáciu ekologických a environmentálnych organizácií na Cypre, Litovský fond pre prírodu, Prírodný trust Malta, Slovinskú spoločnosť na výskum vtákov a ochranu prírody, Veronicu, Český zväz ochrany prírody a WWF - Svetový fond pre ochranu prírody.
Publikáciu nájdete tu.

Ďalšie publikácie z dieľne DAPHNE nájdete tu.

Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (Seznam a červený seznam mechorostu České republiky)
Kučera J., Váňa J., 2003: Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (Seznam a červený seznam mechorostu České republiky). Preslia 75: 193-222.
V pdf si stiahnite tu

 
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::