O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín
      linky   

K teórii a praxi botanických exkurzií.

2. Murphyho zákony botanických exkurzií (a iné príčiny, prečo sa exkurzie kazia).
Príspevok venujem Lívii Bízikovej a Silvii Vačkovej, ako vďačným inšpirátorkám Murphyho zákonitostí.

Uvedený príspevok je doplnkom k existujúcej botanickej murphológii, ktorá sa ako vedná disciplína začala vo svojej písomnej forme profilovať práve na stránkach Révových listov, a to prácami Mereďu (2000) a Vrškovej (2001). Po Murphyho zákonoch (ďalej len MZ) určovania rastlín a MZ fotografovania, tak teraz vychádzajú i MZ botanických exkurzií, majúce za cieľ objasniť vedúcim a (im napospas vydaným) účastníkom, prečo sa exkurzie kazia, resp. prečo idú nesprávnym smerom.
Ako vidno z nižšie prezentovaných východísk, zákonov, axióm, postulátov, aplikácií, vplyvov, definícií, variácií, premís, pravidiel, dôsledkov, poučení, povzbudení, rád, obmien, dodatkov a doplnkov, problematika MZ botanických exkurzií je značne rozsiahla. Táto skutočnosť súvisí s tým, že aj samotné exkurzie bývajú podľa svojho zamerania značne rozdielne, o čom sa presvedčíme v tretej časť príspevku o teórii a praxi botanických exkurzií.
Súčasťou botanických exkurzií je množstvo špecifických úkonov, ktoré sú v bežnej praxi uplatňované často i mimo exkurzného rámca (ako napr. strácanie a blúdenie, problematika počasia, dopravy, všeobecného poznania a pod.). Je teda prirodzené, že mnohé z tu uvedených MZ sú svojím charakterom polyfunkčné a v skutoč-nosti patria do prieniku MZ viacerých oblastí ľudského snaženia. Taktiež je potrebné poznamenať, že niektoré z MZ vzťahujúcich sa na botanické exkurzie sú obsiahnuté už v základnej Murphologickej litaratúre A. Blocha (1991, 1992), takže do tohto príspevku boli prevzaté z daných prameňov v nezmenenej, resp. málo upravenej podobe.

Aplikácia Zymurgyho zákona dobrovoľnej práce.
Ochota ľudí na vedenie neplatenej exkurzie mimo pracovného času sa vždy myslí v teoretickej rovine.

Vplyv počtu vedúcich na priebeh exkurzie.
Ak exkurziu vedie viacej ľudí, nevedie ju nikto.

Definícia definitívneho termínu.
„Definitívny termín“ znamená, že dátum konania sa zmení už len 2 razy.

Zákon zachovania času.
Čas potrebný na plánovanie exkurzie, je nepriamo úmerný dĺžke jej trvania.

Axióma o charaktere nenavštívenej exkurzie.
Exkurzia, ktorej sa nezúčastníš, bude najkrajšia aká sa kedy konala.

Zákon možnosti zúčastnenia.
Ak sa v priebehu roka uskutoční jedna obzvlášť zaujímavá exkurzia, práve nej sa nebudeš môcť zúčastniť.

(Ne)murphyovský zákon o dojmoch z exkurzie.
Ak máš veľké očakávania, budeš sklamaný. Ak nič neočakávaš, budeš nadšený.

Aplikácia Meaderovho zákona na navštívenú exkurziu.
Nech na exkurzii zažiješ čokoľvek dobré, stalo sa to už všetkým tvojim známym – ibaže viac a lepšie.

Gumpersonov zákon.
Pravdepodobnosť vyskytnutia sa udalosti je nepriamo úmerná želaniu jej uskutočnenia.

Aplikácia Pudderovho zákona.
Exkurzia, ktorá začína zle, skončí ešte horšie.

Zákon príchodu dažďa. Ak si si zabudol zobrať dáždnik alebo pršiplášť, bude pršať.

Aplikácia Dealovho zákona.
Je jedno aké je počasie na začiatku exkurzie - akonáhle sa dostanete ďalej od civilizácie, zhorší sa.

Postulát o MHD
Nech čakáš na akejkoľvek strane, v opačnom smere ide vždy viac spojov a menej ľudí.

Dopravné variácie.

 1. Ak sa niekam môžeš dopraviť jediným spojom, zmeškáš ho.
 2. Ak si ho nezmeškal, spoj výnimočne nepôjde.
 3. Ak pôjde, bude plný a teba už nezoberie.
 4. Ak ťa zoberie, počas cesty nastane porucha.
 5. Ak nenastane ani to, nastúpil si do nesprávneho spoja.

Zákon odchodu dopravného prostriedku
Čas meškania tvojho spoja, je priamo úmerný tomu, ako sa ponáhľaš.
Dôsledok:
Ak sa neponáhľaš, spoj ide presne.

Postplánovacie postuláty

 1. Naplánovanú trasu sa nikdy nepodarí absolvovať. Ak áno, tak len za cenu dvojnásobného množstva času.
 2. Vždy sa nájde niekto, kto chce ísť inou trasou ako zvyšok exkurzie. Pokiaľ to nie je vedúci, netreba si nad tým lámať hlavu.

Premisy o nachádzaných objektoch

 1. Najviac sa nájde toho, čo je najmenej zaujímavé.
 2. Najzaujímavejší exemplár exkurzie nie je botanického charakteru.

Dodatok:
Ak je botanického charakteru, nepodarí sa ho určiť.

Kryptogamologické exkurzné pravidlá "vyššiara"

 1. Ak nájdeš N zaujímavých objektov, potrebných sáčkov budeš mať N-1.
 2. Nech máš sáčkov a krabičiek pri sebe akokoľvek veľa, vždy sa ti nazberaná nižšia rastlina pri prenose domov zašpiní, pomačká, pomieša alebo inak znehodnotí.

Variácia Issawiho definície skratky
Skratka je najdlhšia a najneschodnejšia cesta medzi dvoma bodmi.

Postulát o hlavnom vplyve na zloženie vegetácie
Zloženie vegetácie na určitej lokalite závisí od toho, kto na nej vedie exkurziu.

Základné východisko pri určovaní v teréne
Ak sa to trasie, je to topoľ osika.

Zákony znalostí vedúceho

 1. Schopnosti vedúceho určiť nájdený druh sú nepriamo úmerné počtu účastníkov, ktorí sú lepšími floristami ako on.
  Dôsledok:
  Ak medzi účastníkmi nie je žiadny dobrý florista, vedúci pozná názvy všetkých rastlín.
 2. Ak vedúci míňa jemu neznámy druh, „nevšimne“ si ho.
  Dôsledok:
  Väčšina toho, čo si všimnú ako prví účastníci, bude pre vedúceho „mimoriadne zaujímavé“ a určiteľné len s cudzou pomocou.
 3. Rastliny nachádzané v teréne sa dajú rozdeliť na dve základné skupiny: 1) tie, ktoré vie vedúci určiť hneď a 2) tie, na ktorých meno si momentálne nespomína.

Poučenie účastníka exkurzie revidujúceho nazbieraný materiál
Chybne určený materiál vedúcim neexistuje. Ak po návrate doma nazberanú položku reviduješ inak, potom si si počas exkurzie buď zle zapísal jej meno, alebo si si domov zobral nesprávnu rastlinu.

Aplikácia Finaglehovho kréda na znalosti vedúceho
Vedúci má vždy pravdu, nedaj sa zviesť faktami.

Aplikácia Chisholmovho tretieho zákona alebo povzbudenie vedúceho
Ak študenti môžu pochopiť niečo inak, tak to tak aj pochopia.
Dodatok:
Ak to tak nepochopili, nepochopili to vôbec.

Povzbudenie zdeptaného účastníka
Ak nerozumieš nejakému odbornému termínu, nevzrušuj sa, nie si sám.

Zákony počuteľnosti

 1. Čím dôležitejšie veci rozpráva vedúci, tým menej ich budeš počuť.
 2. Najdôležitejšie informácie oznamuje vedúci na miestach, kde sa stojí v jednom rade a ty si na opačnom konci skupiny.
 3. Ak ste sa ocitli na okraji cesty, potom vedúci vyriekne meno určitého taxónu práve vo chvíli, keď ide okolo nákladné auto.
  Doplnok:
  Platnosť uvedeného zákona nezávisí od frekventovanosti cesty.

Distribučná axióma
Najzaujímavejšia rastlina sa nájde na najneprístupnejšom mieste.

Marryannov zákon
Vždy nájdeš to, čo nehľadáš.
Dôsledok:
To, čo hľadáš, nájdeš až vo chvíli, keď si to prestal hľadať.

Boolova rada, ako nájsť hľadanú vec
Ak chceš niečo nájsť, začni hľadať najskôr tam, kde by si to hľadal naposledy.

Zákony strát a blúdenia

 1. Na každej exkurzii sa niekto alebo niečo stratí.
  Dodatok:
  Ak sa nestratí vedúci, exkurziu možno pokladať za úspešnú.
 2. Ak sa nestratí účastník, stratí sa niečo z inventára.
 3. Pravdepodobnosť, že sa stratí konkrétny predmet, je priamo úmerná jeho cene.
 4. Ak sa niečo stratí, zistí sa to až vtedy, keď sa nebude dať vrátiť späť.
  1. dodatok: 2. dodatok alebo Zákon zachovania miery strát:
  Ak sa predmet našiel, len za cenu straty iného.
 5. Ak v teréne zablúdiš, tak poriadne.
 6. Ak sa v teréne orientuješ podľa mapy, zablúdiš tak, že správna cesta sa bude dať nájsť len bez použitia mapy.
  Doplnok:
  Ak bude mapa bezchybná, stratíš ju.

Princíp zachovania miery blúdenia
Ak sa počas exkurzie v neznámom teréne nestratíš spolu s vedúcim, stratí sa ti vedúci s väčšinou skupiny.

Runeov zákon
Ak sa nestaráš o to, kde si, nestratíš sa.

Zákony využiteľnosti mobilov

 1. Ak si potrebuješ v teréne nutne zavolať, nebudeš mať signál.
 2. Ak budeš mať signál, vybije sa ti batéria.
 3. Ak nič také nenastalo, nikto to zdvíhať nebude.

Zákon výskytu vhodného táboriska
Čím vyššie je slnko nad obzorom, tým nachádzaš krajšie miesta na táborenie.
Dôsledok:
Ak slnko začne zapadať, nič vhodné sa už nedá nájsť.

Axiómy smädného stavu

 1. Ak si si zabudol zobrať vodu, zistíš to až vtedy, keď sa nebude dať zaobstarať.
 2. Každý prameň vyznačený na mape bude vyschnutý, ak bude jediný v širokom okolí a ak ho budeš potrebovať.

Modifikovaný Grayov zákon o autobusoch
Vhodný spoj sa objaví až vo chvíli, keď si sa dopracoval tak blízko cieľu, že už nemá cenu nastúpiť.

Finagleho zákon exkurzie
Ak exkurzia prebieha úspešne, nastala niekde chyba.
Dodatok:
Táto chyba sa objaví až vo chvíli, keď sa už nedá napraviť. Ak sa chyba dala napraviť, zopakuje sa.

Postuláty o dôležitosti nazbieraného materiálu
To, čo si na exkurzii nenazbieral, budeš neskôr najviac potrebovať.
Dodatok:
Ak si to nazbieral, splesnivie ti to pri sušení v novinách alebo sa pomiešajú etikety.
Dodatok prvého dodatku:
Ak nič také nenastalo, išlo o nepodstatnú položku, ktorú môžeš pokojne vyhodiť.

Obmeny Richardových doplňujúcich pravidiel vlastníctva

 1. Ak nespracovaný materiál z exkurzie odkladáš dostatočne dlhý čas, pokojne ho môžeš vyhodiť.
 2. Keď hocičo z nazberaného materiálu vyhodíš tak, že sa to už nedá získať späť, práve vtedy to budeš potrebovať.

Záverečné povzbudenie
Žiadna axkurzia nie je zbytočná. – I tá najhoršia sa dá použiť ako negatívny príklad.

Záverom sa chcem úprimne poďakovať všetkým starším botanickým kolegom, s ktorými som mohol prežiť nezabudnuteľné chvíle na botanických exkurziách krásnym Slovenskom. Osobitne ďakujem najmä tým z nich, pri ktorých vyššie uvedené zákony strácali na platnosti.Literatúra
Literatúra Bloch A., 1991: Murphyho zákony a iné príčiny, prečo sa veci kazia! Arimes, Bratislava.
Bloch A., 1992: Murphyho zákony a ešte viac príčin, prečo sa veci kazia! Arimes, Bratislava.
Mereďa P., 2000: Murphyho zákony určovania rastlín. – Révove listy, Bratislava, 2/2: 5-6.
Vršková K., 2001: Murphyho zákony fotogra-fovania. – Révové listy, Bratislava, 4/1: 9.


Pavol Mereďa
K teorii a praxi botanickych exkurzii II. - RL, 4/3: 12-13 (2002)

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::