O autoroch | Fórum
 na uvod ...váš sprievodca svetom rastlín
      linky   

K teórii a praxi botanických exkurzií.

1. Didaktické a organizačné zásady.

Úvod
Odviesť dobrú exkurziu to nie je len tak. Ako každá cieľavedomá činnosť aj exkurzia predpokladá určitý systém, premyslený postup, v ktorom vedomos-ti a zážitky na seba navzájom nadväzujú. Exkurzia teda nie je žiaden výlet, ale plánovite pripravený, metodicky prepracovaný a do konkrét-neho kontextu zapadajúci výchovno-vzdelávací proces. Dobre pripravená exkurzia poskytuje totiž jasné, stále a konkrétne poznatky, umožňujúce účastníkom spájať teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami. Správne zvládnutá exkurzia plní svojím obsahom okrem didaktických požiadaviek i požiadavky rozumovej, mravnej, polytechnickej, estetickej a etickej výchovy (cf. Ušáková 1990).
Pre účely skvalitňovania úrovne botanických exkurzií, konaných či už v rámci vnútro- alebo mimoústavných a akademických činností, rozhodol som sa napísať nasledujúci trojdielny príspevok, ktorý by harmonicky sumarizoval vybrané dielčie problematiky teórie a praxe botanických exkurzií.
V prvej časti si zosumarizujeme základné didaktické a organizačné zásady botanických exkurzií, tak ako sú tieto zachytené v už existujúcej literatúre. Dúfam, že mi láskavý čitateľ prepáči, ak prvú časť pojmem čisto kompilačne, no dané pramene zachytávajú túto problematiku tak originálne, že tu niet čo doplniť, resp. pre potreby Révových listov pozmeniť. Načim, len pripomenúť si ich...

Príprava exkurzie
Aby exkurzia viedla k „jasným, prehlbujúcim a trvalejším poznatkom“ (Ušáková l. c.: 87), je potrebné, aby si pred jej začiatkom vedúci zvážil ako všeobecno-vzdelávacie, tak aj výchovné ciele. Predovšetkým splnenie výchovných cieľov kladie na vedúceho značné požiadavky, nakoľko pri exkurzii treba „proporcionálne a neformálne rozvíjať všetky zložky výchovy“, a to najmä výchovy rozumovej, estetickej, mravnej, vlasteneckej, ako aj výchovy ku kolektivizmu a ochrane prírody (Ušáková l. c.: 88).

Čo si na exkurziu vziať
E. Hoffmanová (1984) nám o. i. radí nasledujúce veci:

 • jeden dáždnik s dlhou drevenou rúčkou (tento berieme len ak je účastníkov viac)
 • do topánok aj sandálov ponožky na gumičku (najlepšie sú jemné ponožky z materiálu froté; ak si dievčatá oblečú sukňu, potom je treba zobrať si mäkké podkolienky)
 • na hlavu si dáme bielu plátennú šiltovku alebo široký „haenkeovský slamák“ (ak je predpoveď na trvalo dobré počasie, môžeme si zobrať aj slamený klobúk)
 • nezatvárací nôž s drevenou rukoväťou a s 20-23 cm dlhou a min. 1 mm širokou čepeľou, upevnený na min. 1 m dlhom konopnom špagáte (treba však byť pripravený na to, že „pri mimoriadnom náleze tento celkom určite zabudneme v tráve ... a spomenieme si naňho až keď sme značne ďaleko“ (Hoffmanová l. c.: 19)
 • dlhú ostrú lopatku (tzv. „dloubák“)
 • lekárničku s nasledujúcim obsahom: hydrofilná sterilná skladaná gáza o rozmeroch 0,2 × 2 m; hladká náplasť; náplasť s poduškou 8 × 4 cm; obväz hydrofilný sterilný a obväz škrtiaci; obväzovú lisovanú vatu; Septonex alebo oxid; malé nožničky; končistá pinzeta; Akutol; trojrohá šatka; uzavieracie antikorózne špendlíky; resuscitačné rúško; octan hlinitý; Ophtal alebo bórová voda; bórová masť v dóze; Sedorol alebo Neuralgen; Acyplirin; púder Aviril; absorbčné uhlie; lieh na rany; kyselina citrónová; Alpa; veľká biela vreckovka a umelohmotný pohárik na pitie (podľa normy č. 846635 má byť toto všetko v krabičke z oceľového plechu a s rozmermi 157 × 130 × 68 mm) (v prípade úrazu sa však celý vyššie uvedený obsah stáva aj tak značne nefunkčným, keďže „poskytovať prvú pomoc môže len k tomu riadne vyškolená osoba“ - Hoffmanová l. c.: 22)
 • na osvieženie berieme zo sebou namočený zložený kapesník (nosíme ho v dvojitom polyetylénovom sáčku úzkeho formátu).
Čo sa týka oblečenia dodajme, že „pred exkurziou si treba vyskúšať, či sa v našich rifliach môžeme ohnúť“ (Hoffmanová l. c.: 17).

Bezpečnosť na exkurzii
Pri exkurzii sa pohybujeme na miestach najmenej čistých: na bahnitých lokalitách, v poľných oráčinách, na kamenistých sutinách, brodíme sa potokmi a predierame sa krovinami (Hoffmanová l. c.: 15). [Normálne cesty teda zásadne nepoužívame.] Pre exkurziu je charakteristické aj to, že „voda na nás padá z konárov a listov stromov, kôra drevín nám zachytáva odev, odumreté vetvičky špinia ruky aj ošatenie a dužinaté plody zanechávajú škvrny, ... lepkavé stonky smolničiek a rožcov sa lepia na prsty a na tie sa potom zachytáva dvojnásobné množstvo špiny“ (Hoffmanová l. c.: 15). „Ešte častejšie ako znečistenie je však potrhanie odevu o tŕnité a ostnaté rastliny, o háčikovité plody lopúcha a o konáre ostružín...“ (Hoffmanová l. c.: 15). Z tohto výpočtu je vidieť, že zber rastlín je mimoriadne nebezpečná činnosť, ktorá je navyše spätá aj s „určitým rizikom spoločenského incidentu“ (Hoffmanová l. c.: 33).
Aby sme uvedeným rizikám čo najlepšie predchádzali, pri exkurzii sa „nezdržujeme v dutinách práchnivých stromov“, v hustých mladinách „prechádzame s rukami napred a s privretými očami“, a taktiež „nikdy nezbierame rastliny v okamihu, keď nás míňa nákladné auto“ (Hoffmanová l. c.: 35, 36). „Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú pre zberateľa ... nepovolené skládky,... a preto ich čo najrýchlejšie opúšťame“ (Hoffmanová l. c.: 37).
Zberateľ je tvor ľahko ovplyvniteľný, ktorého vie prilákať hocijaká „nedostupná kytička“. Výsledkom je, že sa „vyšplhá na prvú plošinu, odkiaľ nemôže ani späť ani nahor“ (Hoffmanová l. c.: 40).
Môže sa stať, že nám noha v obuvi opuchne. „V takom prípade chladíme nohy vo vysokej tráve a potom ich opláchneme v potoku“ (Hoffmanová l. c.: 16).

Formovanie exkurzných útvarov
Keďže „zo všetkého najhorší je zmätok“ (Hoffmanová l. c.: 34), na botanické exkurzie sa doporučuje chodiť v presne vymedzených útvaroch, zvaných „BOTANICKÉ ŠESTKY“, v ktorých má každý člen presne vymedzené funkcie (Hoffmanová l. c.: 34):
1. Zberač – vodca. Pred odchodom sa pýta každého účastníka exkurzie, či nahlásil trasu rodičom. Ak niekto trasu nenahlásil, nemôže odísť, dokiaľ aspoň do svojej poštovej schránky nevhodí lístok, kde sa bude zdržiavať. Vodca taktiež ručí za to, že vzdialenosť neprekročí počet nahlásených kilometrov. V prípade nehody alebo napadnutia sa nikdy nevzďaľuje, ale dáva pokyny a vysiela iných.
2. Zberač – posol. Pri úraze je posielaný k ceste, aby stopol vozidlo.
3. Zberač – pomocník. Je v poradí druhou osobou, ktorá zaisťuje postihnutému pomoc.
4. Zberač – sanitár. Nosí príručnú lekárničku. Funkcia vhodná pre dievča.
5. Zberač – nosič. Nosí zrolovanú šedú prikrývku, ktorá slúži najrôznejším [ne]praktickým účelom.
6. Zberač – rezerva. Bez funkcie. Funkciu nadobúda len v mimoriadnych situáciách.
Doporučuje sa, aby mala každá botanická šestka k dispozícii svojho odborného konzultanta (Hoffmanová l. c.: 132).
Ak bude mať exkurzia viac členov ako šesť, sú ďalší považovaní za hosťov, a to až do výšky šiestich osôb, ktoré už musia pri pravidelnom botanizovaní utvoriť vlastnú ŠESTKU. Šestka teda môže vziať so sebou 5 hosťov. Dvanásť osôb predstavuje „BOTANICKÉ DVOJČA“, osemnásť osôb „BOTANICKÉ TROJČA“. Väčší počet je vylúčený, pretože potom už vznikajú ťažkosti s hľadaním miesta v pohostinstve (Hoffmanová l. c.: 34).
V prípade botanického trojčaťa je jeho vedúcim vedúci prvej šestky (tou je vždy tá, ktorá pozve na spoluúčasť ďalšie šestky). Vedúci druhej šestky je súčasne zástupcom vedúceho prvej šestky a vedúci tretej šestky je jeho druhým zástupcom (Hoffmanová l. c.: 34-35).

Zber a zakladanie rastlín
Na prepravu rastlín nosíme zo sebou 7 typov sáčkov (Hoffmanová l. c.: 71, 90):

 1. na rastliny nízke, drobnokveté a vankúšovité, ktoré znesú suchú prepravu
 2. rastliny nízke až stredne vysoké, ktoré vyžadujú vlhkú prepravu
 3. na rastliny s mimoriadne dlhou stonkou
 4. na trávy
 5. na machy a papraďorasty
 6. na lišajníky
 7. na rastliny tŕnité a ostnité

Rastliny zakladáme v miestnostiach „s obdĺžnikovitým stolom a niekoľkými stoličkami“. Na tento účel sa používajú staré vyradené kancelárske stoly s drevenou doskou a stoličky, taktiež s rovnou sedadlovou doskou (Hoffmanová l. c.: 78).
Na lisovanie rastlín vyhovujú formátom aj druhom papiera najlepšie Rudé právo, Svobodné slovo, Lidová demokracie a Práca. Na nič sú zahraničné noviny (Hoffmanová l. c.: 80).
Zberateľ rastlín musí mať príslušné inštalatérske zručnosti, nakoľko po príchode z exkurzie „rastliny aj s umývadlom treba umiestniť do tmy a chladnej miestnosti“ (Hoffmanová l. c.: 73).

Ukončenie exkurzie
Pre splnenie cieľov každej exkurzie je mimoriadne dôležité záverečné posedenie v príslušnom pohostinstve, kde „formou záverečnej besedy alebo rozhovoru ... organicky a prirodzene uzavrieme exkurziu“ (cf. Ušáková l. c.: 91). Tu ponecháme všetky organické splodiny metabolizmu a s dezorganizovanými anorganickými myšlienkovými pochodmi odídeme na miesto nášho prechodného, či trvalého pobytu.

Literatúra
Hoffmanová E., 1984: Jak založit herbář. Mladá fronta, Praha.
Ušáková K., 1990: Základy didaktiky biológie. - Univerzita Komenského v Bratislave [skriptá].

Pavol Mereďa
K teorii a praxi botanickych exkurzii I. - RL, 4/2: 12-13 (2002)

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::